مشاوره

ادغام

آیا در مورد مراقبت اولیه سؤالی داشته یا در یک وضعیت اضطراری مرتبط با سلامت/اجتماعی نیاز به حمایت دارید؟ می‌توانید از این مؤسسات کمک بگیرید.

Grundversorgung für Asylwerbende
Caritas Salzburg

مراقبت اولیه برای متقاضیان پناهندگی 
کاریتاس سالزبورگ
Bergerbräuhofstraße 27, 5020 Salzburg
✆ 5204- 1760 43+
grundversorgung@caritas-salzburg.at
www.caritas-salzburg.at
مراقبت‌های اولیه و بیمه درمانی متقاضیان پناهندگی، مراقبت اجتماعی از پناهندگان، روان درمانی برای پناهجویان مرد/زن

Sozialberatung Caritas Salzburg
مشاوره اجتماعی کاریتاس سالزبورگ
✆ 1760- 1760 5 43+
مشاوره و حمایت اجتماعی در
شرایط اضطراری اجتماعی و مالی،
از جمله موارد مرتبط با بیماری‌ها
 
Arbeiterkammer Salzburg
نماینده قانونی منافع کارکنان سالزبورگ
✆ +43 662 8687
مشاوره در مورد کار و سلامتی،
حمایت از کارکنان، قانون تامین اجتماعی و قانون کار.
(به عنوان مثال، مرخصی استعلاجی)
همچنین در مناطق!
Österreichischer Integrationsfonds
ÖIF – Integrationszentrum Salzburg
صندوق ادغام اتریش 
ÖIF – مرکز ادغام سالزبورگ
✆ 74 68 87662 43+
مشاوره برای مهاجران
درباره زبان، تحصیلات، شغل
 
Integrationsbüro Stadt Salzburg
اداره ادغام شهر سالزبورگ
✆ 2296- 8072 662 43+

اطلاعات در مورد ادغام و سؤالات حقوق بشر،
واسطه دفاتر مشاوره؛ دفتر مبارزه با تبعیض
شهر سالزبورگ

Antidiskriminierungsstelle
in der Stadt Salzburg
آژانس مبارزه با تبعیض 
در شهر سالزبورگ
✆6979 8746 676 43+
مشاوره و حمایت در خصوص تمام مسائل مربوط به تبعیض
 
INTO Salzburg- Integrationshaus
Diakonie Flüchtlingsdiens

INTO سالزبورگ – خدمات پناهندگی دیاکونیا

✆ 3290 870 662 43+
مشاوره و پشتیبانی برای افراد دارای حق پناهندگی و کسانی که مستحق حمایت فرعی در مورد همه مسائل مربوط به ادغام هستند.