مشاوره

اعتیاد

اگر اعتیاد دارید، می‌توانید بدون هیچ هزینه‌ای خودتان را معرفی کنید. در ادامه دفاتر تماس در ایالت سالزبورگ را مشاهده می‌کنید.

Universitätsklinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik
Christian Doppler Klinik (CDK)
کلینیک دانشگاه برای روان‌پزشکی 
و روان‌درمانی
کلینیک کریستین داپلر (CDK)
✆ 3- 57255 43+
با کلینیک‌های سرپایی زیر:
 
Allgemeine Ambulanz (Psychiatrische Zentralambulanz)
کلینیک سرپایی عمومی( کلینیک سرپایی مرکزی روانپزشکی)
Gebäude Haus 8, 1. OG
✆ 34900- 57255 43+

دوشنبه -جمعه از ساعت 8 تا 11

در موارد اضطراری و بحران‌های شدید روانی: 24 ساعت

Migranten Ambulanz (Transkulturelle Ambulanz)
کلینیک سرپایی مهاجران( آمبولانس فرافرهنگی)
Gebäude Haus 15, 1. OG
✆34977 57255 43+
اطلاعات بیشتر از  Dr. Peter Markovic
دوشنبه،سه شنبه،پنج شنبه و جمعه از
ساعت 11 تا 11:30
ثبت نام: دوشنبه تا چهارشنبه 8 صبح تا 12 بعدازظهر از طریق آمبولانس پرستاری با شماره
✆ 34977 57255 43+
 
Fachambulanz für Glückspielsucht, Computer- und Internetnutzungsabhängigkeit
کلینیک سرپایی تخصصی اعتیاد به قمار، کامپیوتر و اعتیاد به استفاده از اینترنت
Gebäude 16, Eingang 1, 1. OG
✆ 34991 57255 43+
دبیرخانه سرپایی پزشکی اعتیاد
وقت ملاقات:
دوشنبه-جمعه:  از ساعت 6:15 تا 7:30 و8:15 تا 11:30
Verein AhA
✆ 16- 252 882 662 43+
 خانواده ها به اعضای خانواده افراد دچار بیماری روانی کمک می‌کنند.
 
Institut Glücksspiel und Abhängigkeit
مؤسسه قمار و اعتیاد
✆ 0- 030 874 662 43+
مشاوره و پشتیبانی فردی
برای افراد دچار اعتیاد به قمار،
ناشناس و رایگان
 
Österreichische Gesundheitskasse Raucherberatung
صندوق بیمه سلامت اتریش برای مشاوره سیگاری‌ها
مرکز اطلاعات سلامت GIZ
✆800 178- 50766 43+ یا 013 810 800 43+
Drogenberatung Salzburg
Suchthilfe Salzburg
مرکز مشاوره مواد مخدر و کمک به ترک اعتیاد سالزبورگ
✆ 50 14 43 662 43+
 
Dachverband Selbsthilfegruppen
Haus der ÖGK Salzburg Turm 2, Ebene 1
انجمن فراگیر گروه‌های خودیاری
✆ 171800 50766 43+
آدرس‌ و شماره تماس
تمام گروه‌های خودیاری در سالزبورگ
 
ÖGK Psychotherapie-Beratung
روان‌درمانی- مشاوره ÖGK
5020 Salzburg
✆ 591 171 50766 43+