بحران‌ها

اعتیادها

اعتیادها، اختلالات روانی هستند. اگر فرد به‌طور منظم الکل، تنباکو، دارو یا مواد مخدر غیرقانونی مصرف کند، ممکن است به لحاظ جسمی و روانی معتاد شود.

  

فرد بدون این ماده (“مخدر”) احساس بیماری جسمی و روانی دارد

 (به عنوان مثال سردرد، اضطراب یا حملات هراس = علائم ترک).

این رفتار همچنین می‌تواند به اعتیاد منجر شود که دیگر از کنترل فرد خارج است.

قمار، وابستگی به اینترنت یا اعتیاد به خرید، اختلالات روانی جدی هستند.

 

برخی دفاتر مشاوره برای معتادان و اعضای خانواده آنها وجود دارد که ناشناس بوده و رایگان هستند.