بحران‌ها

خشونت خانگی 

خشونت خانگی اغلب بر زنان و کودکان تأثیر می‌گذارد. خطرناک‌ترین محل برای زنان خانه آنها است. از هر سه زن در اروپا یک نفر با خشونت جسمی، روانی یا جنسی مواجه است. تشخیص خشونت روانی ،کار دشواری است. خشونت پیامدهای جسمی و روانی دارد!
در اتریش قوانینی برای محافظت در برابر خشونت در همسایگی، محل کار و خانواده وجود دارد.  خشونت جسمی، جنسی یا روانی ممنوع است.
اعمال خشونت همچنین برای تربیت کودک و خانواده ممنوع است. اعمال خشونت‌آمیز در خانواده ممکن است توسط دولت مجازات شود.

 حمایت از افراد آسیب دیده از خشونت

  •  مشاوره تلفنی گاهی اوقات به‌طور 24 ساعته به ارائه پشتیبانی از طریق تلفن می‌پردازد.
  •  پناهگاه‌های زنان خانه‌هایی هستند که زنان و کودکان می‌توانند در آنجا زندگی کرده و حفاظت و پشتیبانی دریافت کنند.

 توجه: کمک در مورد خشونت

اگر شما یا افرادی که در اطرافتان هستند، تحت تأثیر خشونت قرار گرفته‌اند، کمک و حمایت حرفه‌ای دریافت کنید!

 مشاوره و کمک از طریق تلفن

کمک به زنان – توقف خشونت (Frauenhelpline – Halt der Gewalt) ✆+43 800 222 555 ( 24 ساعت)

شماره اضطراری زنان سالزبورگ     (Frauennotruf Salzburg)+43 662 88 11 00

پناهگاه زنان سالزبورگ( Frauenhaus Salzburg )
+43 800 44 99 21 (0–24h)

شماره اضطراری زنان Innergebirg  (Frauennotruf Innergebirg)
+43 0664 500 68 68 (0–24h)

مرکز حفاظت در برابر خشونت سالزبورگ (Gewaltschutzzentrum Salzburg) 
+43 662 870 100

Opfer-Notruf des Weißen Rings ✆ 0800 112 112

مشاوره شریک زندگی و خانواده

Partner- und Familienberatung)

✆ 0662 8047 6700

 شماره اضطراری مردان

Männernotruf ✆0800 246 247

اگر با خطر جدی مواجه هستید، با پلیس تماس بگیرید! شماره اضطراری 133