مشاوره

سلامت

در اینجا می‌توانید مؤسساتی را پیدا کنید که به صورت رایگان به اطلاع‌رسانی و مشاوره در خصوص سلامت می‌پردازند.

Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) Salzburg
Engelbert-Weiß-Weg 10, 5020 Salzburg
✆ 17- 66 507 43+
giz-salzburg@oegk.at
www.gesundheitskasse.at
اطلاعات، مشاوره و میانجیگری در زمینه سؤالات سلامت و بیماری.
کمک در امور اجتماعی، مالی و حقوقی مرتبط با بیماری شما

AIDS-Hilfe Salzburg
Innsbrucker Bundesstraße 47, 5020 Salzburg
✆ 88 14 88 662 43+
salzburg@aidshilfen.at
www.aidshilfen.at
مشاوره و مراقبت روانی-اجتماعی، تست HIV و تست هپاتیت

Salzburger Patientenvertretung
Michael-Pacher-Straße 36, 5020 Salzburg
✆ 2030- 8042 662 43+
patientenvertretung@salzburg.gv.at
www.salzburg.gv.at
شکایات پزشکی و پرستاری 

درمان و مراقبت در تمام بیمارستان‌های ایالت سالزبورگ

AVOS Arbeitskreis
Vorsorgemedizin Salzburg
✆ +43 662 887588
پروژه‌های ارتقای سلامت برای افراد دارای پیشینه مهاجرت

fit2work Beratungsstelle Salzburg
Sterneckstr. 33, 5020 Salzburg
✆118 500 800 43+
info@salzburg.fit2work.at
www.fit2work.at
 مشاوره در مورد  حفظ توانایی کار و جستجوی کاردر صورت بروز مشکلات سلامتی – همچنین در
Lungau, Pinzgau Flachgau,Tennengau