بیمارستان

پذیرش

ابتدا به بخش پذیرش مورد توافق بروید؛ اطلاعات شخصی شما در آنجا ثبت می‌شود. بررسی کنید که آیا اطلاعات شخصی شما درست ثبت شده است. خطاها را مشخص کنید – به عنوان مثال املای نام شما یا تاریخ تولدتان.  

پس از پذیرش، در مورد شماره اتاق به شما اطلاع داده خواهد شد. کارکنان پرستار در مورد روند بعدی و وقت ملاقات‌هایتان به شما اطلاع می‌دهند.

 گفتگوی پزشک در بیمارستان

  •  پزشک مسئول در بیمارستان، اطلاعاتی درباره معاینات، روند تشخیص و درمان برنامه‌ریزی شده به شما می‌دهد.
  •  سؤالات خود را در مورد عمل جراحی و درمانتان بپرسید. اگر چیزی را متوجه نشدید یا نگرانی داشتید، مطرح کنید. اگر درد داشتید، بگویید.
  •  در خصوص بسیاری از عمل‌های جراحی برنامه‌ریزی شده، یک برگه اطلاعات کتبی دریافت می‌کنید. باید آن را امضا کنید تا نشان دهد که درمان برنامه‌ریزی شده به شما اطلاع داده شده و با آن موافق هستید. بپرسید آیا فرم به زبان خودتان در دسترس است یا خیر!
  •  همچنین می‌توانید از یک شخص مورد اعتماد بخواهید در حین گفتگوها حضور داشته باشد؛ این کار خطر سوءتفاهم را کاهش می‌دهد. اگر خیلی خوب متوجه نشدید، درخواست مترجم مرد یا زن نمایید!