مشاوره

مردان

در اینجا می‌توانید آدرس مؤسساتی را پیدا کنید که در مورد بهداشت یا مسائل روانی و اجتماعی به مردان مشاوره می‌دهند.

Verein Männerwelten –
gegen Männergewalt
 باشگاه مردان جهان – علیه خشونت مردان
T +43 662 883 464

پیشنهادهای مشاوره و درمانی
برای مردان

Männerbüro der
Katholischen Männerbewegung
 دفتر مردان جنبش مردان 
کاتولیک
وقت ملاقات برای سالزبورگ و
هالین:
Terminvereinbarung für Salzburg und)
Hallein) +43 676 874 67 552
 مشاوره حقوقی، روانی و اجتماعی، رایگان و ناشناس