بیمه

 پناهجویان مرد یا زن

شما تحت پوشش بیمه درمانی نیز هستید.

پناهجویان مرد و زن (افرادی که وضعیت روند پناهندگی آنها نهایی نشده است) در صورتی تحت پوشش بیمه درمانی هستند که نزد خدمات اجتماعی ایالت سالزبورگ ثبت‌نام نموده باشند. بیمه درمانی به مزایای خدمات اجتماعی وابسته است.