بیمه

“بیمه بودن” به چه معنا است؟

99% مردم در اتریش توسط بیمه اجتماعی بیمه می‌شوند. کسی که بیمه شده باشد حق استفاده از خدمات بیمه اجتماعی را دارد. مبنای بیمه اجتماعی اصل همبستگی است. کارفرما و کارمند (مرد/زن) هزینه بیمه اجتماعی قانونی را می‌پردازند. کسی که درآمد کمی دارد، مبلغ اندکی را به بیمه می‌پردازد. کسی که درآمد بیشتری دارد، مبلغ بیشتری را به بیمه می‌پردازد. اما صرف‌نظر از اینکه چه مقدار پرداخت کرده باشید – تمام خدمات پزشکی که ضرورت داشته باشد را دریافت می‌کنید.

با استفاده از بیمه اجتماعی (بیمه اجتماعی اجباری) در خصوص موارد زیر تحت پوشش قرار می‌گیرید:

KV بیمه درمان

 UV بیمه تصادف

 PV بیمه بازنشستگی

در ایالت سالزبورگ  ارائه‌دهندگان مختلف بیمه اجتماعی وجود دارد، به عنوان مثال ÖGK، SVS، PVA، AUVA، BVAEBاینجا می‌توانید نام تمام ارائه‌دهندگان بیمه اجتماعی و مسئولیت آنها را پیدا کنید (به‌عنوان مثال، کارگران، کارمندان دولتی، خویش فرما).